نووسراوەی ئەویندارانە بۆ ڕۆژی باوک

🌹شووشە عەترەکان بە بەتاڵیش بۆنیان خۆشە، هەروەک جێگای چۆڵی باوکم.  🌹ئەگەر مردنی باوک خەون بوایە هەرگیز نەدەخەوتم بۆ ئەوەی جارێکی تر بێباوکی نەبینم.  🌹خۆزگە گەڕانەوەی باوکم وەک کۆچی باڵندەکان بوایە...

درێژەنووسراوەی ئەویندارانە بۆ ڕۆژی باوک